اردیبهشت 21, 1398
شال و روسری درافغانستان

شال و روسری در افغانستان

مردان قوم پشتون پيراهن ،تنبان ،لنگي ،چپلي و پتو مي پوشند. زنانشان پيراهن ، تنبان فراخ و چادر و پيزاروروسری مي پوشند . جزتعدادبسیارکمی از پشتونهايي كه در شهر زندگي مي كنند بقيه در هركجا اين يونيفورم را حفظ كرده اند و به آن افتخار مي كنند.
عضویت