اردیبهشت 4, 1398
شال چیست

شال چیست؟

پارچه ٔ پشمی یا کرکی که در شهرهای ایران بویژه در کرمان و مشهد بافته می شود
عضویت